Leievilkår

STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M. fra Lillehammer Liftutleie AS

1. FORMÅL

Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr m.m. fra

Lillehammer Liftutleie. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være

gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale.

2. BEREGNING AV LEIEN

Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av

LillehammerLiftutleie, eller fra den tid

henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depot. Dersom

ikke annet er avtalt skal objektet leveres tilbake til det depot objektet ble utlevert fra.

3. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER

Inkludert i leien er følgende ytelser:

Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer.

Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.

Reparasjoner som følger av normal slitasje. Leietageren dekker utgifter til drivstoff, etterfylling av

motorolje og frostvæske, punktering, transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted,

renhold av utstyret før tilbakelevering, eventuelt forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold og

utbedring av skader samt forsikring. Se pkt. 8.

4. FAKTURERING – BETALINGSBETINGELSER

Leie faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste. Leien er basert på ett skifts

bruk av utstyret, eller etter gjeldende avtale. Månedsavtale kan faktureres forskuddsvis hver

måned mens dagleie faktureres etterskuddsvis. Ved sen betaling svares den til enhver tid

gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 15 dager fra

fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 5 dager

etter fakturadato.

5. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietageren fra dette forlater

Lillehammer Liftutleies depot til dette

er returnert til samme. Lillehammer Liftutleie kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette

ikke påfører leietageren meromkostninger. Lillehammer Liftutleie plikter å overlevere utstyret rengjort og

i full driftsmessig stand. Lillehammer Liftutleie er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet,

utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyr.

Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Lillehammer Liftutleie vil i så fall belaste leie fra og med

avtalt hentedag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt,

skal leietager straks underrette Lillehammer Liftutleie, som på sin side kan foreta omlevering eller annen

rettelse. Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt Lillehammer Liftutleie om feil

og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Leietageren er ansvarlig for

at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på

utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av Lillehammer Liftutleie for leietagers regning.

Er ikke leieobjektet tilstrekkelig rengjort tilkommer rengjøringsgebyr.

6. FRIST FOR REKLAMASJONER
Hvis leietakeren ikke innen 2 virkedager etter overtakelse av utstyret har meldt fra til utleier om mangler ved utstyret,

anses vedkommende for å ha akseptert at leveringen er i samsvar med avtalen.

Utleier er ikke erstatningspliktig ved forsinkelse som skyldes force majeure (dvs. forhold som ligger utenfor utleiers/transportørs kontroll.).

7. FREMLEIE

Leietageren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta

noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.lignende.) over utstyret.

8. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike

arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietageren plikter å tilse at

utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har

den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre

for skade. Det er leietakers ansvar å sette seg inn i retningslinjer forbruk av utstyret og følge

brukerveiledninger eller sikkerhetsbestemmelser som gjelder for bruken. Utstyrets angitte

kapasitet må ikke overskrides. Leietageren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot

uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i

rent og ikke korroderende miljø. Bruk til sandblåsing, sprøytemaling er ikke tillatt.

For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger må dette

forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli

oppgitt på forespørsel. For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner

skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietageren daglig foreta kontroll av

dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc. Forskrifter om

inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det

straks tas ut av bruk. Lillehammer Liftutleie skal straks varsles, slik at feilen kan rettes.

Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietageren på forhåndkontaktet av Lillehammer Liftutleie, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales.

Leietager må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av

Lillehammer Liftutleie.

Lillehammer Liftutleie har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietager holdes

underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger må dette

forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli

oppgitt på forespørsel. For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner

skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietageren daglig foreta kontroll av

dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc. Forskrifter om

inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det

straks tas ut av bruk. Lillehammer Liftutleie skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når

forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietageren på forhåndkontaktet av Lillehammer Liftutleie,

slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales.

Leietager må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av

Lillehammer Liftutleie.

Lillehammer Liftutleie har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietager holdes

underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

9. FORSIKRING – DEKNINGSOMFANG

Leieobjektet er under leietiden forsikret via Lillehammer Liftutleie ved at leietager belastes for en

forsikringspremie. Forsikringen gjelder for utleieutstyr som befinner seg i Norge. Forsikringen

dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i følge vilkår for brann, maskin, transport av

varer (alle farer) og montasjeforsikring. Forsikringen er utvidet til å dekke skader ved tyveri. For

utvidelsen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:

1. Minigravere, lastemaskiner og lignende utstyr med egen fremdriftsmotor skal være låst med

tenningslås (ta ut nøkkel) og dersom det er mulig skal førerkabin være låst.

2. Maskiner med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås.

3. Andre maskiner og utstyr skal være innelåst i stålcontainer eller være lenket fast med hengelås

og kjetting slik at låsen må brytes for at maskinene lar seg fjerne. Dette gjelder også for pkt. 1 og

2 dersom egne sikkerhetsforskrifter ikke kan gjennomføres. Låsene skal minst tilfredsstille klasse

2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddsikring på byggeplasser (B2).

For skader som dekkes av forsikringen må leietageren betale en egenandel. Egenandelen er på

kr.15.000,-. Unntatt er utstyr under kr. 15.000,- i innkjøpspris der egenandelen er kr. 5.000,-.

Premie for forsikring belastes leietager med 5% av brutto utleiepris.

10. ANSVARSBEGRENSNING

Leieren er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader, samt

følgeskader, avsavn og indirekte tap som er påført leieren, dennes ansatte, brukeren av utstyret

eller tredje mann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk(inklusive evt.

Driftsforstyrrelser). Lilllehammer Liftutleie kan ikke gjøres ansvarlig for slike skader som nevnt med

mindre Lillehammer Liftutleies personell har voldt skaden forsettlig, eller selskapet som sådan har

opptrådt grovt uaktsomt. Lillehammer Liftutleie er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for

indirekte tap. Lillehammer Liftutleie innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietagerens

behov.

11. OPPSIGELSE – HEVING – MISLIGHOLD

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietageren med en arbeidsdags varsel.

Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle

oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietageren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å

betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietager med

rimelig skånsomhet, kan Lillehammer Liftutleie heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. I

tillegg kan Lillehammer Liftutleie kreve erstatning i henhold til norsk lov. Leietager kan heve avtalen

dersom Lillehammer Liftutleie ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

12. TVISTER

Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietager kan ikke holde

tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter

bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapitel 32, såfremt partene ikke enes om annet. Ved eventuell

rettstvist om denne avtale, vedtar partene Lillehammer som rette sted for verneting, jfr. tvisteloven§ 4-6.